Πληροφορική Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριες για την ένταξή τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας, παρέχοντάς τους ικανοποιητικές γνώσεις και καλλιεργώντας τους τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν την υπεύθυνη, ενσυνείδητη, ασφαλή, αποδοτική και δημιουργική χρήση σύγχρονων τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Παράλληλα, το μάθημα καλλιεργεί συστηματικούς τρόπους προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων μέσα από την ανάπτυξη προγραμμάτων και συστημάτων Πληροφορικής στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όταν τον Μάρτιο του 2009 ξεκίνησε η προσπάθεια για μεταρρύθμιση του αναλυτικού προγράμματος του μαθήματος της Πληροφορικής και Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, τέθηκε ως προτεραιότητα η θεώρηση του μαθήματος μέσα από το πρίσμα των τριών πυλώνων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, δηλαδή της απόκτησης ενός επαρκούς σώματος γνώσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, την καλλιέργεια αξιών και την εκδήλωση συμπεριφορών που να συνάδουν με τη σύγχρονη έννοια της δημοκρατικής πολιτότητας και την καλλιέργεια κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν στην διαμορφούμενη κοινωνία του 21ου αιώνα.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος σπουδών έχουν ενταχθεί στις ακόλουθες επτά θεματικές ενότητες οι οποίες καλύπτουν τους βασικούς άξονες της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:
  1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  2. Υλικό/Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  3. Λειτουργικά Συστήματα
  4. Λογισμικό εφαρμογών
  5. Δίκτυα και Διαδίκτυο
  6. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων
  7. Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής.
Η ανάπτυξή των ενοτήτων αυτών βασίζεται στη γενική αρχή της σταδιακής εμβάθυνσης, που παρέχει επιπρόσθετες ευκαιρίες στους μαθητές και στις μαθήτριες που δεν μπόρεσαν να κατακτήσουν τους μαθησιακούς στόχους σε μία τάξη, να το πράξουν σε επόμενη, παράλληλα με την εμβάθυνση.

Υιοθετούνται πολύμορφες και πολυδιάστατες διδακτικές μεθοδολογίες με στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωση των στόχων του μαθήματος. Η διαφοροποιημένη αυτή προσέγγιση πηγάζει από παράγοντες όπως την τριπλή θεώρηση του μαθήματος, (θεωρητική, πειραματική και τεχνολογική), το γεγονός ότι το μάθημα έχει σαφή πρακτικό και εργαστηριακό προσανατολισμό και την αποδοχή της ύπαρξης διαφορετικών επιπέδων ετοιμότητας των μαθητών/τριών, λαμβάνοντας υπόψη την διαπολιτισμικότητα και την έμφυλη ισότητα στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Βασικό στοιχείο της διδακτικής προσέγγισης είναι η σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινότητα και η ανάπτυξη ικανοτήτων πληροφορημένης λήψης αποφάσεων σε ένα περιβάλλον συνεργατικής εργασίας και με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. Μέσα σε αυτό το συνεργατικό περιβάλλον, οι μαθητές/τριες, χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές πειραματίζονται, δημιουργούν, οικοδομούν, ανακαλύπτουν, αξιολογούν και αξιοποιούν τη γνώση, ώστε να είναι έτοιμοι/ες για να λειτουργήσουν στο γρήγορα μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.